با چشم‌هایش
مرا می‌لیسید
گاز می‌زد
می‌خورد
می نمود
معجزه بود