ابراهیم نبی منم ! وقتی که دستهایت، نگاهت و حرفهایت آتشم می زند و تنم را تبدیل به گلستان میکند