راست كرده ام
كمی توی بی چیز قدم بزنم و بعضی چیزها را پاک کنم
بيرون، هوا
بی ناجوانمردانه سرد است