دیگر خبری نیست از
نکن
نرو
نخواه
نکن
نشین
نگو
نکن
نخور
نکِش
نکن
نبین
نرقص
نشنو
نکن
...
هوم! زندگی زیباست