به راستیآلـ ت تنـ اسلی زمین کجاست؟


قله ی اورست


یا


برج میلاد