به راستی



آلـ ت تنـ اسلی زمین کجاست؟


قله ی اورست


یا


برج میلاد