دو سيب سرخ،



زير پيرهنم دارم


كه مدام تو را وسوسه ميكند


برای بازگشتن به بهشت!