دو سيب سرخ،زير پيرهنم دارم


كه مدام تو را وسوسه ميكند


برای بازگشتن به بهشت!