و من هيچ وقت لذت زنگ خونه‌ی مردم رو زدن و فرار كردن ,و انداختن نامه های دیگران تو صندق پست دیگران روترک نخواهم کرد