هر روز با این امید چشم هامو باز می کنم که همه چی تموم شده باشه اما بازم همه غصه هام سر جاشون هستن.
سر سخت تر از روز قبل!
و من هم همچنان زنده...