سه نقطه‌ی مماس داریم


لب‌ها

سیـ نه‌ها

و بین پاهاچطور ممکن است

من  قد بلندتر از تو باشم ؟