خواب می‌بینم:
لخـ ت روبرویم ایستاده
با همان
دو چشم ِ قهوه‌ای ِ درشت ِ جذاب