خون کم بود حنجره هم بهش اضافه شد
یعنی چکار میخوای بکنی خدا تو با من ؟