میخوام آروم و آروم ، به عشقت خیره باشم ...نرو، با موندن تو .. میخوام بی انتها شم