من از اون دوره زندگیم خیلی چیزها یاد گرفتم یکی اش هم آروم کردن خودمه.