وقتی کسی حرفی نمی زند یعنی نمی خواهد سکوتش بازگو شود