ته مانده ی سرما سهم ِ دل ِ من نیست به دادم برس، بهــــــــــــــــار