سوتی دادم بس خفن
اومدم زنگ بزنم تاکسی بیاد ،زدم خونه یکی از مربیان شقاوت
یعنی من چقدر چولمن هستم ؟