آره آره
من تا خرخره تو لجنم
بايد ياد بگيرم از كسی توقع عشق دیگه نداشته باشم