وقتی من بدهکارم چجوری می تونم قیافه طلبکارهارو به خودم بگیرم ؟