هر جا یه نوری دیدی بدون اونجا
یه عشقی رنگ گرفته یا قراره رنگ بگیره