عزیزم !
گناه من چیست که هر شب باید خوابت را ببینم ؟
به زبان اصلی و البته
بدون سانسور