کلاً از ترکیب یه آدم قد بلند با یه آدم قد کوتاه خوشم میاد