کاشکی سر قولایی که دادیم می موندیم !
پی نوشت :
چرا بی اعتمادی بمن ؟