هیچ وقت فراموش نکن که
درد ، از در دروازه تو می آید واز کـ ون سوزن بیرون می رود
گرفتاری هم همینجور!