باور نکن ، اما این روزها.. صادق نیستم با خودم واژه هایم زندگیم کلامم و تو.. باور کن