به طور قطع، تمام ِ بيست و چهار ساعت مانده را با اشكهايم به عشـ.ق بازی مشغول ميشوم و جواب هيچ تلفن يا اس ام اسی را هم نخواهم داد. پس از مرگم به خواب تك تكتان سرك ميكشم! ميدانيد كه، فرصت برای خداحافظی بسيار است.