من خسته ام،
سرم هم درد ميكند
حوصله هم ندارم
حالم هم از همه چيز بهم ميخورد
اصلاً همينه كه هست!