صدا، خنده، صدا، حرف، صدا، من، سکوت، دل مشغولی، صدا، فکر، صدا، غصه، صدا، تنهایی