بیشتر از هر زمان ِ دیگه احساس می کنم دوست داشتم الان محبوب بود و چایی می خوردیم با هم در حوضچه های اختصاصی مان