من و تو هیچ وقت واسه بهم زدن محتاج بهانه های بزرگ نبودیم
تو همیشه تو آستینت پر بهونه بودی