امشب من مسافرم و تو نمی دونی به کجا
و فردا شب آن قدر از هم دوریم که وقتی تو به شب می رسی من از سحر گذشته ام