شک ندارم
اگر حوصله داشته باشم
مي توانم از تمام هنرپيشه هاي پـ ورنو،
طبيعي تر بازي كنم!
شک ندارم
فقط بايد حوصله داشته باشم