ببین که چه آرام در کنار خانواده اش سر بر بالش می گذارد, او که آسایش تو را گرفته و خنده ها و قلبت را