امروز توقطار دختره یه شالگردن اُکر گردنش بود که ترجیح می دادم بدزدمش بزنم به چاک ولی من خیلی شریف تر از این حرفام