انگار باید بین فلوکستین وعشق یک کدام را انتخاب کنم. وه که زندگی بدون هر یک از این ها چه سخت می گذرد.