لبهای لرزان٬سوتین پر از اشک٬کلیک چپ روی تک تک ِ بودن ها و نبودن ها…
این بود آخر قصه ما…