بی خیال عاشقانه گفتن..
از عشق که میگویی فراموش می کنم نفسی هست که باید بیاید و برود...
بی خیال عاشقانه گفتن...
با تو بودن نفس می طلبد...