چه قدر دزديدن نگاه از چشمان تو لذت بخش است
گويي تيله اي از چشمم به دلم مي افتد
بانو !
با مردي که تيله هاي بسيار دارد
مي آيي ؟