فکرای عجیب غریبِ غیرواقعی می کنم، یه حالتای خُل طوری در خودم مشاهده می کنم