آقاهه عین ابر بهار اشک می ریخت و می زد تو سر خودش، می گفت دوبار از روش رد شدن