به زودی همه خواهند فهميد كه سفت در آغوشت گرفتم...
بدجوری بوی تو را ميدهم!