تو زندگی ، اکثر آدم ها
یا به هم نمی رسن ، یا وقتی می رسن که دیگه خیلی دیر شده ..