ایرانی جماعت آخر خنده اس به خدا ! دو نفر بودن دوست پسر دوست دختر بودن هر دو هم ایرانی که تازه از ایران اومدن اسم پسره کامران و دختره هم شادی بعد ظاهرا دعواشون شده و از هم جدا شدن دختره هم رفته یه گربه خریده اسم گربه شو گذاشته کامران هی میاد جلو پسره و به گربه اش میگه : کامی بیا اینجا کامی اینکارو نکن و.... امروز شنیدم پسره هم رفته یه سگ خریده اسمشو گذاشته شادی !