این روزها همه امیدوارند و این خیلی خوبه حتی اگه هیچ اتفاقی هم نیفته همین که امید داریم خیلی خوبه خیلی...