خدایا هر خریتی رو تجربه کردم، به جز خرپولی. آن را هم عنایت بفرما!