جایی نیست آدم بره امتحان دیوانگی بده بهش مجوز بدن؟