ی جاهایی هس که باید حرفتو بزنی و نخوریش وگرنه تا ابد سر دلت می ماند هرچه هم رویش حسرت بخوری هضم نمی شه ...