دراز كشيده ام روي تخت. فردا امتحان دارم و كتابي را مي خوانم كه نه من مي فهم  چه مي گويد و نه مسلمن مرحوم نويسنده اش مي دانسته چه مي نوشته.