محمود احمدی نژاد امروز خبر خوش دیگری در آستانه دهه مبارکه فجر به ملت داد : میمون را به فضا فرستادیم و در فضا توانستیم عمل زیبایی برویش انجام دهیم و خال گوشتی روی صورتش را عمل کنیم و برداریم وبه سلامت به آغوش رهبر بازگشت !