که فکر کنی داری می روی از زندگی آدم ها بیرون . آرام و بی صدا .