مترو يني اين تا چشم كار ميكنه خاليه ! آره داداش ما شبا كه برميگرديم خونه يه مترو دربست ميگيريم ميريم خونه !